تور ایتالیا دی 97

تهران

رفت : 2,9,16,23,30 دی 97

رم

برگشت : 5,12,19,26,3 دی 97

3 شب

هوایی - آلیتالیا

ساعت پرواز :
رفت : 4:10 از تهران
برگشت : 18:00 از رم
فرودگاه : فرودگاه لئوناردو داوینچی-فیومیچینو
عالی گشت
شماره تلفن جهت هماهنگی:021-43635

B.B

دو تخته 4,150,000 تومان + 420 یورو

یک تخته 4,150,000 تومان + 690 یورو

کودک با تخت 4,150,000 تومان + 390 یورو

کودک بدون تخت 4,150,000 تومان + 290 یورو

اطلاعات تور

نام تور

تور ایتالیا دی 97

نوع سفر

هوایی - آلیتالیا

تاریخ

2 دی 97 الی 3 بهمن 97

مدارک لازم

✅کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود 2)6 قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) 3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن 4) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 250/000/000ريال باشد 5) اصل و ترجمه سند مالکیت 6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد 7)بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) 8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد *تکمیل فرم مشخصات فردی * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ250/00000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد * کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد

خدمات آژانس

✈️ بلیط رفت و برگشت پرواز آلیتالیا ◀️ 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ◀️ بیمه ◀️ لیدر

توضیحات

تور ایتالیا دی 97 :

♦️ نرخ نوزاد99 یورو می باشد
♦️ (هزینه سفارت به مبلغ 85 یورو میبشد که توسط مسافر پرداخت می شود )
♦️ در صورت عدم صدور روادید از سفارت مربوطه100 یورو کسر و باقی مسترد می گردد.
♦️ ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر می باشد
♦️ مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفرت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند
♦️ اصل مدارک مسافران تا زمان باز گشت از سفر نزد شرکت عالی گشت میماند
♦️ ضمانت نامه باز گشت از سفر به مبلغ 50ملیون تومان بابت هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی می باشد
♦️در صورت داشتن هرگونه سوالی در ساعات غیر اداری با شماره 09301188368 تماس حاصل فرمایید .

تورهای مشابه

عنوان قیمت از اقامت تاریخ هواپیمایی آژانس
تور ایتالیا زمستان ۹۷ 3,100,000 تومان + 420 یورو 3 شب 07 دی الی 22 بهمن 97 آلیتالیا معراج گشت آسمان
تورهای فصلی تورهای مناسبتی