تور ایتالیا زمستان ۹۷

تهران

رفت : 07،09،11،25 دی و 19 بهمن 97

رم

برگشت : 10،12،14،28 دی و 22 بهمن 97

3 شب

هوایی - آلیتالیا

ساعت پرواز :
رفت : 03:15 از تهران
برگشت : 18:00 از رم
فرودگاه : فرودگاه لئوناردو داوینچی-فیومیچینو
معراج گشت آسمان
شماره تلفن جهت هماهنگی:

B.B

دو تخته 3,100,000 تومان + 420 یورو

یک تخته 3,100,000 تومان + 550 یورو

کودک با تخت 2,550,000 تومان + 200 یورو

کودک بدون تخت 2,550,000 تومان + 90 یورو

اطلاعات تور

نام تور

تور ایتالیا زمستان ۹۷

نوع سفر

هوایی - آلیتالیا

تاریخ

07 دی الی 22 بهمن 97

مدارک لازم

کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند، بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه 1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد ج) داشتن دو صفحه سفید روبروی هم الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود 2)6 قطعه عکس4*3 رنگی،تمام رخ با ز مینه سفید ،کاملا از روبه رو ،بــدون لبخنــد، بــدون عینــک ، گــردی صــورت کامــلا ً مشخص شده باشد،حداکثر برای 6 ماه اخیر(عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکــی نباشــد.) 3) اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن 4) اصــل گواهــی حســاب بانکــی بــا مهــر و امضــاء بانــک فقــط بــه زبــان انگلیســی (زمــان صــدور گواهــی حســاب بانکــی حداکثــر 10 روزقبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشــدو و ســایز پرینــت بانکــی۴A باشد.) الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی ب) گواهــی تمکــن بــه زبــان انگلیســی بــرای ســپرده های بانکــی بــه همــراه گــردش ســه ماهــه ســودبه زبــان انگلیســی همــراه بــا مهــر شــعبه و امضای بانک * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 250/000/000ريال باشد 5) اصل و ترجمه سند مالکیت 6 ) اصل و ترجمه مدارک شغلی الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب) وکلا: پروانه وکالت ج) مشــاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از ســازمان مربوطه با ذکر مدت اشــتغال، ســمت و میزان حقوق دریافتی وتاییدیه مرخصی، و ســابقه تامین اجتماعی با مهر ســازمان د) بازنشسته¬ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی) معلمــان ، اســاتید و اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه: اصــل حکــم کارگزینــی یــا گواهــی اشــتغال بــه کار بــه همــراه فیــش حقــوق و ســابقه بیمــه تامیــن اجتماعــی بــا مهــر ســازمان ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل و ترجمه نامة اشتغال به تحصیل ) * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد 7)بــرای فرزنــدان زیــر18ســال کــه بــدون همراهــی یکــی از والدیــن ســفر مــی کننــد رضایت نامــه محضــری الزامی اســت.(رضایتنامه محضــری علاوه بر ترجمــه نیــاز بــه تائیــد دادگســتری و امور خارجــه دارد.) 8) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد *تکمیل فرم مشخصات فردی * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند چــک رمــزدار یــا ضمانت¬نامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ250/00000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهداتکه پس از بررسی در صــورت نیــاز بــه ضمانت هــای بیشــتر متعاقبا اعلام می گردد * کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه A4 دارند لازم بذکــر اســت بــا توجــه بــه مــدارک ارائــه شــده و نظــر ســفارت ممکــن اســت مــدارک دیگــری از مســافر در خواســت گــردد کــه تهیــه و ارائــه آنهــا جهــت اخــذ ویــزا الزامــی مــی باشــد

خدمات آژانس

◀️ بلیط رفت و برگشت پرواز آلیتالیا ◀️ 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ◀️ بیمه مسافرتی سامان ◀️ ترانسفر فرودگاهی ◀️ ویزا شینگن

توضیحات

♦️نرخ نوزاد۵۰ یورو می باشد
♦️ (هزینه سفارت به مبلغ ۸۵ یورو میبشد که توسط مسافر پرداخت می شود )
♦️ در صورت عدم صدور روادید از سفارت مربوطه۱۰۰ یورو کسر و باقی مسترد می گردد.
♦️ ممنوعیت کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوع خروجی از کشور به عهده خود مسافر می باشد.
♦️ مسافران موظف اند در زمان مشخص شده حتما در سفرت مربوطه جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.
♦️ ضمانت نامه باز گشت از سفر به مبلغ ۵۰ملیون تومان بابت هر نفر به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی می باشد.
♦️در صورت داشتن هرگونه سوالی در ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۲۸۴۸۴۷۴۵ تماس حاصل فرمایید.

تورهای مشابه

عنوان قیمت از اقامت تاریخ هواپیمایی آژانس
تور ایتالیا دی 97 4,150,000 تومان + 420 یورو 3 شب 2 دی 97 الی 3 بهمن 97 آلیتالیا عالی گشت
تورهای فصلی تورهای مناسبتی