سفیران دریا گشت ارومیه

ناصر ناصری قامت

نام مدیر : ناصر ناصری قامت

شماره مجوز : 912/41/23

تلفن : 04412253333

سایت : www.safirandarya.com

آدرس : خیابان راهنمایی - ساختمان ایپک - شرکت مسافرت هوایی و جهانگردی سفیران دریا گشت

تبلیغات چپ